albuminemia


n. 蛋白素血症

【中文解釋】

n. 名詞
Alborg n. 亞伯(丹麥之海港)
albronze n. 鋁青銅
albuginea n. (眼球)白膜
albugineous adj. 白膜的, 像白膜的, 蛋白的
albugo n. 白銹病菌屬
album n. 相簿、專輯唱片
albumen n. 蛋白, 卵白 , 胚乳
albumenize vt. 塗蛋白於
albumin n. 清蛋白, 白蛋白
albuminate n. 白蛋白化物
albuminemia n. 蛋白素血症
albuminiferous adj. 產生白蛋白的
albuminimeter n. 白蛋白計
albuminoid n. 類白蛋白, 類蛋白素 a. 類白蛋白的
albuminolysin n. 溶清蛋白素
albuminose adj. 含白蛋白的, 多胚乳的
albuminosis n. 白蛋白增多
albuminous adj. 蛋白的, 蛋白素的, 含白蛋白的, 有胚乳的
albuminuria n. 蛋白尿, 白蛋白尿
albumleaf n. 冊葉