annals


n.編年史

ankylostomiasis n. 鈎蟲病
anlace n. 雙刃短劍
anlage n.原基
Ann n. 安妮
anna n. 安娜
Annabelle n. 安娜貝兒
annabergite n.鎳華
annal n.記錄
annalist n.編年史作者
annalistic adj. 編年史的
annals n.編年史
Annam n.安南(越南地名)
Annamese adj. 安南的 n.安南人
Annapolis n. 安納波利斯
annates n. 聖職首年收入
annatto n.胭脂樹
Anne n. 安妮(女子名
anneal vt. 使退火
annealing v.退火
annectent adj. 連接兩物的