birefraction


n. 雙折射

【中文解釋】

n. 名詞
birding n. 捕鳥
birdlike adj. 似鳥的, 敏捷輕快的
birdlime n. 黏鳥膠
birdman n. 捕鳥者, 鳥類學家, 飛行家
birdnesting n. 獵取鳥巢裡的蛋, (口)團聚
birdseed n. 鳥食
birdshot n. (射鳥用的)小號鉛彈
birdsong n. 鳥鳴聲
birdwoman n. 女飛行家
birectangular n.(數)雙直角形
birefraction n. 雙折射
birefringence n.(物)雙折射
birefringent n. 雙折射
biregular n. 雙正則[的]
bireme n. 雙排槳快艇(古地中海上一種海船)
biretta n. 法冠(天主教神職人員用)
biriani n. 印度比爾尼亞菜飯(用藏花、薑黃調味的肉、魚等的菜飯)
birkremite n. 石英正長岩
birl n.倒(酒等)
birle vt. (方)倒(酒等) vi. 痛飲