chondrigen


n. 軟骨蛋白膠原

【中文解釋】

n. 名詞
chon n.分(南韓幣值單位)
chondral adj. 軟骨的
chondralloplasia n. 軟骨異地發生,軟骨錯生
chondrarsenite n. 粒砷錳礦
chondrectomy n. 軟骨切除術
chondrencheliformes n. 軟鰻鮫目
chondrenchelyidae n. 軟鰻鮫科
chondrichthyes n. 軟骨魚綱
chondrification n. 軟骨化
chondrify vt. 使軟骨化 vt. 軟骨化
chondrigen n. 軟骨蛋白膠原
chondrin n. 軟骨膠, 軟骨素, 軟骨蛋白膠
chondriome n. 原漿小體
chondriomite n. 原漿細體
chondriosome n. 線粒體, 原漿體
chondrite n. 球粒隕石
chondritic adj. 球狀結構 , 球狀隕石
chondritis n. 軟骨炎
chondroadenoma n. 軟骨瘤
chondroblast n. 軟骨胚細胞