chondrosarcoma


n. 軟骨肉瘤

chondrolysis n. 軟骨溶解,軟骨鬆解
chondroma n. 軟骨瘤, 軟骨癌
chondromalacia n. 軟骨軟化(症)
chondromitome n. 副核
chondromucoid n. 軟骨黏膜
chondromucoprotein n. 軟骨黏蛋白
chondromyosarcoma n. 軟骨黏液肉瘤
chondropathy n. 軟骨病
chondroplast n. 軟骨胚細胞
chondroporosis n. 軟骨稀鬆
chondrosarcoma n. 軟骨肉瘤
chondroseptum n. 鼻中隔軟骨部
chondrosis n. 軟骨形成,軟骨瘤
chondrostei n. 軟骨硬鱗下綱;軟骨硬鱗亞綱、軟骨硬鱗類
chondrosteidae n. 軟骨硬鱗魚科
chondrosyndesmus n. 軟骨結合
chondrotome n. 軟骨刀
chondrule n. 球粒隕石, 隕石球粒
chondrus n. 角叉菜屬
chonetes n. 戟蜿