cobaltiferous


adj. 含鈷的

【單字音標】

KK音標:[ ͵kobɔl'tɪfərəs ]

coaxial adj. 共軸的
coaxiality n. 共軸性
coaxility n. 同軸線度
coaxing n. 勸誘, 哄誘, 耐心地擺弄
coaxingly adv. 以好話哄騙, 以巧言誘哄
coaxswitch n. 同軸開關
cob n. 圓塊, 圓麵包, 玉米芯, 雄天鵝 vt. 搗碎
cobalamin n.維生素B&-{12}
cobalt n. 鈷
cobaltic adj. 鈷的
cobaltiferous adj. 含鈷的
cobaltine n.(=cobaltite)輝砷鈷礦
cobaltite n. 輝砷鈷礦
cobaltomenite n. 硒鈷礦
cobaltorhodochrosite n. 鈷菱錳礦
cobaltous adj. 亞鈷的
cobber n. 夥伴, 朋友, 同志
cobbing n. 人工敲碎
cobble n. 鵝卵石 vt. 以鵝卵石鋪
cobbled adj. 鋪鵝卵石的