cumulogenitus


n. 積雲性

【中文解釋】

n. 名詞
cumulation n. 堆積, 累積, 蓄積
cumulative adj. 累積的, 蓄積的
cumulatively adv. 累積地
cumulent n. 累積
cumulet n. 白雲家鴿
cumuli pl. cumulus的複數
cumuliform adj. 積雲狀的, 積雲性的
cumulite n. 積球雛晶
cumulocirri pl. cumulocirrus名詞的複數
cumulocirrus n. 積捲雲
cumulogenitus n. 積雲性
cumulonimbus n. 積雨雲
cumulophyric n. 聯合斑狀
cumulose adj. 植物堆積的
cumulostratus n. 層積雲
cumulous adj. 積雲狀的
cumulus n. 積雲, 堆積物
cunabula n.搖籃
cunctation n.遲延
cunctative adj. 遲延的