cyclogenesis


n. 氣旋生成

【單字音標】

KK音標:[ ͵saɪklə'dʒɛnəsɪs ]

【中文解釋】

n. 名詞
cyclide n.四次圓紋曲面
cycling n. 騎腳踏車兜風
cyclist n. 騎腳踏車的人
cyclization n.環化(作用)
cycloalkane n.環烷
cycloceras n. 環角石
cyclococcoliths n. 圓藻石
cycloconverter n. 換頻器
cycloconvertor n. 周波變流器
cyclodos n. 發送電子轉換開關
cyclogenesis n. 氣旋生成
cyclogram n. 周期圖表
cyclograph n. 圓弧規
cyclohexane n.(計)環己胺
cyclohexanol n.環己醇
cyclohexanone n.環己酮
cycloheximide n.放線(菌)酮
cycloid n. 擺線 a. 圓形的
cycloidal adj. 擺線的
cycloidea n. 環形棘皮綱