cyclolysis


n. 氣旋消散

【中文解釋】

n. 名詞
cyclogram n. 周期圖表
cyclograph n. 圓弧規
cyclohexane n.(計)環己胺
cyclohexanol n.環己醇
cyclohexanone n.環己酮
cycloheximide n.放線(菌)酮
cycloid n. 擺線 a. 圓形的
cycloidal adj. 擺線的
cycloidea n. 環形棘皮綱
cycloinverter n. 雙向離子變頻器
cyclolysis n. 氣旋消散
cyclometer n. 計轉器, 旋轉計數器, 計程器, 圓弧測定器
cyclomethycanic n. 環甲卡因
cyclometry n. 測圓法
cyclomorphosis n. 週期變形
cyclone n. 龍捲風, 旋風, 氣旋, 暴風
cyclonette n. 小旋風
cyclonic adj. 氣旋的, 旋風的, 颶風的
cyclonite n. 旋風炸藥
cyclonium n. 【金+叵】