dactyliferous


n. 有指(趾)的

【中文解釋】

n. 名詞
dacryorrhea n. 淚夜漏
dacryosolen n. 淚管
dacryosolenitis n. 淚管炎
dacryostenosis n. 淚管狹窄
dactinomycin n.(藥)放線菌素D
dactyl n. 強弱弱格
dactylar n. 指的,趾的
dactylate n. 指(趾)狀的,有指(趾)的
dactylia n. 肢梢節
dactylic adj. 長短短格的
dactyliferous n. 有指(趾)的
dactylioglyphy n. 玉石雕刻術
dactyliomancy n. 指環占卜術
dactylite n. 指形晶岩
dactylitic n. 指形晶狀〔結構〕
dactylitis n. 指炎, 趾炎
dactylocampsodynia n. 指(趾)痛性彎曲
dactylogram n. 指紋, 指印
dactylography n. 指紋學
dactylogryposis n. 指(趾)彎曲過度,彎指(趾)