defragment


n. 磁碟重新整理

【單字音標】

國際音標:[ diːfɹæɡˈmɛnt ]
KK音標:[ dɪ'frægmənt ]

deforestration n. 森林清伐
deform vt. 使變形, 使殘缺 vi. 變形
deformability n. 變形性
deformation n. 變形, 變醜, 畸形
deformational adj. 變形的, 畸形的, 失真的
deformed adj. 畸形的, 殘廢的
deformer n. 變形器
deformeter n. 變形測定器
deformity n. 殘缺, 畸形
defrag n. 電腦磁碟重組工具
defragment n. 磁碟重新整理
defraud v. 詐騙
defrauder n. 詐騙者
defray vt. 支付, 支出
defrayal n. 支付, 支出, 負擔費用
defrayment n. 支付, 支出, 付給
defreeze vt. 解凍
defrock v.剝去法衣
defrost vt.除霜 vi.解凍
defroster n. (冰箱)除霜器