exterritorial


adj. 治外法權的

【單字音標】

國際音標:[ [ɛkstɛʀitoˈʀi̯aːl] ]
KK音標:[ ͵ɛkstɛrə'torɪəl ]

externalise vt. =externalize
externalism n. 外在性, 客觀性, 形式主義, 現象論, 外在論
externality n. 外觀, 外形, 外在性, 客觀性, 外部事物, 形式主義
externalization n. 具體化, 外顯化, 外表化, 客觀化
externalize vt. 使具體化, 賦予外形, 給…以外型, 使客觀化
externally adv. 從外部, 在外面, 外表上
externe n.走讀生 a.(古)外(面)的
exteroception n. 外感受性
exteroceptive adj. 外感受性的
exteroceptor n. 外感受器
exterritorial adj. 治外法權的
exterritoriality n. 治外法權
extinct adj. 熄滅的, 滅絕的, 絕種的, 耗盡的, 過時的, 失效的
extinction n. 滅絕, 消滅, 消失, 廢止, 熄滅, 破滅
extinctive adj. 使消滅的, 已廢除的
extine n.花粉粒外壁
extinguish vt. 熄滅, 使絕滅, 使破滅, 使喪失, 使減色
extinguishable adj. 可熄滅的, 可滅絕的
extinguishant n. 滅火物, 滅火劑
extinguisher n. 滅火器, 熄燈器, 熄滅者, 消滅者