insulinase


n. 胰島素酶

【中文解釋】

n. 名詞
insulated adj. 絕緣的, 隔熱的
insulating adj. 絕緣的
insulation n. 隔離, 孤立, 絕緣體
insulative adj. 絕緣的, 隔音的
insulativity n. 絕緣性,絕緣度,體積電阻率
insulator n. 絕緣體, 從事隔離工作的人
insulband n. 絕緣綁[扎]帶
insulcrete n. 絕緣板
insulex n. 一種絕緣漆
insulin n. 胰島素
insulinase n. 胰島素酶
insulinemia n. 胰島素血症
insulinogenesis n. 胰島素生成
insulinoma n. 胰島素瘤
insulitis n. 胰島炎
insullac n. 絕緣漆
insult vt. 侮辱
insulted vbl. insult動詞的過去式、過去分詞
insulter n. 無禮的人
insulting adj. 侮辱的, 無禮的, 損害人體的