ligation


n. 結紮, 捆綁

【單字音標】

國際音標:[ -eɪʃən ]
KK音標:[ laɪ'geʃən ]

liftoff n. 升空
lig vi.(口)閑逛(方言
ligament n. 韌帶, 結帶, 紐帶
ligamental adj. 韌帶的
ligamentous adj. 韌帶的
ligamentum n. =ligament
ligan n.lagan
ligand n.配合基(體)
ligase n.連接黴
ligate vt. 結紮, 捆綁
ligation n. 結紮, 捆綁
ligature n. 繩索, 縛帶, 連音符 vt. 縛, 捆, 結紮
ligeance n.(律)(臣民對君主的)忠誠
liger n. (雄獅與雌虎的交配生)獅虎
lighnting n. 雷擊
light n. 光線、燈光、日光、啟發 vt. 點燃、照亮 vi. 變亮 adj. 明亮的、清淡的、輕的
light into ph. 打擊
light out ph. 迅速離去
light up vt. 點煙、照亮、使高興起來
lightbulb n. 燈泡