methoxychlor


n.甲氧氯

methodistic adj. 循道宗教徒的, 有秩序的
methodization n. 定立的秩序
methodize vt. 使有條理, 為…定順序
methodological adj. 方法論的, 教學法的
methodologically adv. 方法論地
methodologist n. 方法論者
methodology n. 方法學, 方法論
methotrexate n.(藥)甲氨蝶呤
methought vbl.methink的過去式
methoxide n.甲醇鹽
methoxychlor n.甲氧氯
methoxyflurane n. 加氧甲乙醚
meths n.甲基化酒精
Methuselah n. 瑪土撒拉
methyl n. 甲基
methylal n. 二甲氧基甲烷
methylamine n. 甲胺
methylate n. 甲醇化物 vt. 混入甲基
methylated adj. 甲基化的
methylation n. 甲基化[作用]