nankeen


n.本色棉布(原產於南京)

【單字音標】

國際音標:[ năn-kēn′ ]
KK音標:[ næn'kin ]

nanandrous adj. 在矮雄體上的, 生矮雄體的
nance n.娘娘腔的男人
Nanchang n. 南昌(中國一城市)
nancy n. 南茜
nand n. 反及
nandidae n. 南鱸科
nandinae n. 南鱸亞科
nanism n. 矮小, 矮型, 侏儒症, 矮態
nanization n. 人工矮化
Nanjing n. 南京(中國一城市)
nankeen n.本色棉布(原產於南京)
nankin n. 南京絲線(法國產);南京布
nankinella n. 南京虫筳
nankinolithus n. 南京瘤蟲
nanna n.奶奶
nannofossil n. 超微化石, 微型浮游生物化石
nannopalaeontology n. 超微體古生物學
nannoplankton n. 超微浮游生物, 微小浮游生物
nanny n.褓姆
nannygai n. 南尼蓋魚