neuroprobasia


n. 神經道傳播

【中文解釋】

n. 名詞
neuropathy n. 神經病
neuropeptide n. 神經酞, 神經肽
neuropharmacology n. 神經藥理學
neurophonia n. 叫喊性神經病
neurophthisis n. 神經組織耗損
neurophysin n. 神經垂體素
neurophysiology n. 神經生理學
neuropile n. 髓質
neuroplasm n. 神經漿
neuropore n. 神經孔
neuroprobasia n. 神經道傳播
neuropsychiatry n. 神經精神病學
neuropsychology n. 神經心理學
neuropter n. 脈翅目昆蟲
neuroptera n. 脈翅類
neuropteran n. 脈翅目昆蟲 a. 脈翅目的
neuropteridium n. 翅羽蕨
neuropteris n. 翅蕨
neuropteron n. 脈翅目昆蟲
neuropterous adj. (昆蟲)脈翅目的