pangenesis


n. 泛生論

【單字音標】

KK音標:[ pæn'dʒɛnəsɪs ]

panetela n.一端尖削的細長雪茄
panetella n.一端尖削的細長雪茄
panettone n. 義大利水果麵包
panfan n. 汎扇
panformation n. 泛群系;泛地層
panful n. 一滿鍋, 一滿盤
pang n. 劇痛 vt. 使劇痛
panga n.大砍刀
pangaea n. 原始大陸 (約在三億年前
pangasiidae n. 【魚芒】鯰科
pangenesis n. 泛生論
pangeodesics n. 泛測地線
pangolagrass n. 盤固草
pangolin n.穿山甲
pangram n. 全字母短句
Pangu n. 盤古
panhandle n. 鍋柄 vt. 街頭行乞 vi. 街頭行乞
panhandler n. 街頭乞丐
panhead n. 截錐頭, 盤形頭
Panhellenic adj. 泛希臘的