thuriferous


adj. 產乳香的

【單字音標】

KK音標:[ θjʊ'rɪfərəs ]

thunderstroke n. 雷擊
thunderstruck adj. 驚愕的, 嚇呆的, 遭雷擊的
thunderworm n. 銼尾蜥
thundery adj. 雷鳴般的, 將有雷的, 情形不妙的
thundrous adj. =thunderous
thunk n.錚
thunnus n. 鮪屬
thuresite n. 鈉閃微斜正長岩
thurible n. 香爐
thurifer n. 捧香爐者, 侍僧, 侍祭
thuriferous adj. 產乳香的
thurification n. 燒香
thurify vt. 在…附近燒香, 在…之前燒香, 用香薰
thuringian n. 徒林根〔上晚二疊紀〕
thuringite n.鱗綠泥石
thurl n.(牛的)髖關節
thurling n.煤房間的聯絡小巷
Thursday n. 星期四
thus adv. 如此、因此
thusly adv. (口)=thus